RESOLUSIE

RESOLUSIE VIR DIE AANVAARDING VAN SKOOLGELD VIR 2021 SOOS GOEDGEKEUR EN GETEKEN TYDENS ‘N OUERBEGROTINGSVERGADERING WAT GEHOU IS OP WOENSDAG, 11 NOVEMBER 2020 OM 18:30 TYDENS ‘N AANLYN VERGADERING.

‘n Resolusie is aanvaar deur ouers van ingeskrewe leerders by Hoërskool Jan Viljoen.

Die jaarlikse skoolgeld beloop R15 950.00 (Vyftien Duisend Nege Honderd en Vyftig Rand) vir alle Gr 8 leerders en R17 050.00 (Sewentien Duisend en Vyftig Rand) vir alle ander leerders (Gr 9 -12).

Betaalbaar as volg:

Oor ‘n tydperk van 11 maande (Januarie tot November) bereken en maandeliks vooruitbetaalbaar, met die eerste paaiement van R1 450.00 (Een Duisend Vier Honderd en Vyftig Rand) vir Gr 8 en R1 550.00 (Een Duisend Vyf Honderd en Vyftig Rand) vir Gr 9 – 12, wat tydens inskrywing voor of op 26 Januarie 2021 deur alle leerders betaal moet wees.

Alle ouers moet die minimum bedrag (eerste paaiement) betaal vir elke leerder ongeag daarvan of u sou kwalifiseer vir een of ander vorm van korting soos bv. familie-, pleegsorg-, personeel- en of vroeë-betaling kortings of selfs mag kwalifiseer vir verligting.  Hierdie eerste paaiement vorm deel van die skoolgeld.  Indien u kwalifiseer vir n korting of vir subsidie sal die korting/subsidie dus bereken word sonder die eerste paaiement. 

Indien die volle skoolgeld voor of op 31 Maart 2021 betaal word, sal ‘n korting van R500.00 (Vyf Honderd Rand) toegestaan word.  Ouers met meer as een leerder in die skool, betaal die volle skoolgeld vir die eerste twee leerders, terwyl die derde kind kwalifiseer vir korting van 50%.

Beide biologiese ouers of voogde bly verantwoordelik en/of aanspreeklik vir die betaling van skoolgeld ongeag hul huwelikstatus en/of toesig en beheer oor hul kinders.  Beide ouers en of voogde kan dus vir uitstaande skoolgelde gedagvaar word.

Verligting word volgens die voorgeskrewe formule in die SA Skolewet aan aansoekers toegestaan indien fondse beskikbaar is.

Aansoeke om skoolgeld verligting sluit op 26 Februarie 2021.  Aansoekvorms hiervoor moet persoonlik deur die ouer/voog afgehaal word.  Geen laat en/of onvolledige aansoeke sal verwerk word nie. 

Skoolgeld vir 2021 is maandeliks betaalbaar en geen reëlings soos, bv. om uitstel te kry sodat die rekening in ‘n bepaalde maand met die bonus afgelos kan word sal meer aanvaar word nie. 

Enige onkoste om skoolgeld te verhaal is vir u eie skoolgeldrekening en nie vir die skool se rekening nie.

Ouers gee goedkeuring dat onvoorsiene verhogings, soos bv. buskaartjies, as gevolg van brandstofprysverhogings toegelaat mag word, indien die Finansiële Komitee dit aanbeveel en deur die Beheerliggaam goedgekeur is.  Sulke verhogings en/of veranderings sal aan die ouers dienooreenkomstig gekommunikeer word. 

Die volgende wyse van betaling word ten sterkste aanbeveel:

 • Debietorder wat u persoonlik by u bank reël en teken of debietorder by die skool:
  1. u bly op datum met u skoolgeldrekening en raak dus nie agterstallig nie.
  2. dit is ‘n gerieflike en veilige manier van betaling en geld raak nie verlore nie.
 • Direkte inbetaling by die bank
  Naam van rekening: Hoërskool Jan Viljoen
  Rekeningnommer: 320 390 095
  Bank: ABSA — Randfontein
  Taknommer:      632005
  As verwysing vul in:
  Die rekeningnommer met leerder se van en naam (Bv. DUP001 Du Preez, Johan) of rekeningnommer en waarvoor [Bv. DUP001 (Fis Wet) of DUP001 (0/15 Rugby klere)]
 • Internetbetaling
  Kaartfasiliteite is by die skool beskikbaar

Kontant word nie aanbeveel nie omdat:

 • Geld verlore kan raak
 • Kontant onnodige risikos meebring
 • Waardevolle onderrigtyd verlore gaan deur personeel wat geld moet inneem

Skryfbehoeftepakkette vir leerders kan by JANKAS of skryfbehoeftewinkels in die dorp, aangekoop word.

In sekere vakke is u verantwoordelik vir die vakfooie, aankoop van werkboeke, tekeninstrumente ens. wat die leerder se eiendom bly.

RESOLUTION

RESOLUTION FOR THE ACCEPTANCE OF THE 2021 SCHOOL FEES AS APPROVED AND DULY SIGNED DURING THE VIRTUAL PARENTS MEETING HELD ON WEDNESDAY, 11 NOVEMBER 2020 AT 18:30.

The resolution was duly accepted by the parents of enrolled learners of Hoërskool Jan Viljoen.

The school fee for the Gr 8 learners is R15 950.00 (Fifteen thousand nine hundred and fifty Rand) whilst that of all the other learners (Gr 9 – 12) amounts to R17 050.00 (Seventeen thousand and fifty Rand) for the year.

Payable as follows:

Monthly payments, payable in advance over a period of 11 months (January to November), and an initial/first payment due at registration on or before 26 January 2021 of R1 450.00 (One thousand four hundred and fifty Rand) for Gr 8 learners and R1 550.00 (One thousand five hundred and fifty Rand) for Gr 9 – 12.

The initial/first payment is compulsory for all learners, irrespective of whether they qualify for discount relating to example family discount, foster care, staff allowances, early settlement discounts and even should they qualify for some form of relief. Discounts and any form of relief will be calculated excluding the first payment.

In the event that the school fees and subject fees are fully paid by 31 March 2021, you could qualify for a discount of R500.00 (Five hundred Rand). Parents with more than one sibling enrolled, will pay the full fees for the first two learners and the third child qualifies for a relief of 50%.

Both biological parents or guardians remain responsible and accountable for the payment of the fees, irrespective of their marital status and/or parental responsibilities and rights over the children. Therefore both parents and/or guardians could be held legally liable.

Relief of school fees are determined and calculated according to the formula defined in the South African Schools Act based on available reserves.

Applications for some form of relief will strictly close on 26 February 2021, and these forms must be received in person, by the parent or guardian. No incomplete and/or late applications will be considered.

The fees for 2021 are due on a monthly basis and therefore no alternative arrangements such as for example to settle the account in your bonus month will be allowed.

Any costs relating to the recovering of school fees will be for your own account and not borne by the school.

Parents approve any unforseen increases, example busfare increases due to the increase in the price of fuel, subject to the recommendation of the Financial Committee and approval of the SGB, that will be accordingly communicated.

The following means of payment are proposed: A debit order that can be arranged at your bank or at the school:

 • Debitorder
  1. this would ensure that you remain up to date and do not fall behind
  2. a convenient and secure method as monies cannot be lost
 • Direct deposits at the bank
  Account name: Hoërskool Jan Viljoen
  Account number: 320 390 095

  Bank: ABSA — Randfontein
  Branch code: 632005
 • Reference:
  The account number with the learner’s name and surname (Eg. SMI001 Smith, Dave) or account number and the purpose of payment [Eg. SMI001(Science) of SMI001 (U/15 Rugby gear)]
 • Internet payment
  Card facilities are available at school

Cash payments are not promoted as:

 • Money could be lost
 • Cash attracts unnecessary risks
 • Valuable teaching time is lost with teachers collecting monies during class time

Stationery is available from JANKAS or outlets in our town.

For specific subjects you are liable to pay an extra subject fee, purchase workbooks, instruments etc. that becomes the property of the learner.

 172 total views