Ons Boustene

 

 • Ons Naam: Jan Viljoen:  Minister van Onderwys 1950-1957 en die vader van Tegniese Onderwys in Suid-Afrika.
 • Ons Leuse: Labore ad Lucem – Deur Arbeid na Lig – Arbeid red jou van drie euwels nl. verveling, ledigheid en armoede (Voltaire).
 • Ons Visie:     Laat elkeen bereik waartoe hy in staat is.
 • Ons Missie: Uitmuntende akademiese en buitekurrikulêre prestasies deur leerders met die hulp van onderwysers, ouers, voogde en God.
 • Credo van ‘n Jan Viljoen-leerder: As ons leer, leer ons.  As ons werk, werk ons.  As ons speel, speel ons.
 • Credo van ‘n Jan Viljoen-ouer: Ek vra nie wat die skool (land) vir my kan doen nie, maar wat ek vir die skool (land) kan doen (John F. Kennedy)
 • Credo van ‘n VRL-lid: Ek is hier om te dien, nie om gedien te word nie.
 • Die pilare waarop ons skool staan:
  • Godsdiens: Die anker van ons lewe
  • Akademie: Kennis is mag
  • Sport: ‘n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees
  • Kultuur: My erfenis is vir my mooi (Ps 16:6)
 • Ons slagspreuk: Waar môre se drome vandag bewaarheid word.
 • Ons tema vir 2019 – 2021TROTS DEUR DEELNAME EN RESPEK.

Our Building Blocks

 

 • Our Name: Jan Viljoen: Minister of Education 1950-1957 and the father of Technical Education in South Africa.
 • Our motto: Labore ad Lucem–Through Labour to the Light –Our labour preserves us from three great evils – weariness, vice and want (Voltaire).
 • Our Vision: Allow everyone to achieve what he is capable of…
 • Our Mission: Excellent academic and extra-curricular achievements by learners with the help of teachers, parents, guardians and God.
 • Credo of a Jan Viljoen learner: When we learn, we learn. When we work, we work. When we play, we play.
 • Jan Viljoen parent’s credo: I do not ask what the school (country) can do for me, but what I can do for the school (country) (John F. Kennedy)
 • Credo of an RCL member: I am here to serve, not to be served.
 • The pillars on which our school stands:
  • Religion: The anchor of our lives
  • Academics: Knowledge is power
  • Sport: A healthy body houses a healthy mind
  • Culture: My heritage is beautiful to me (Ps 16: 6)
 • Our slogan: Where tomorrow’s dreams are realized today.
 • Our theme for 2019: Pride through Participation and Respect.

 116 total views