Vakke/ Subjects

VERPLIGTE VAKKE
AFRIKAANS HUISTAAL
(1ste taal)
 
ENGELS EERSTE ADDISIONELE TAAL
(2de taal)
 
WISKUNDE
(Wiskunde punte ten minste 50% in gr. 9)
of
WISKUNDIGE GELETTERDHEID
of
TEGNIESE WISKUNDE
(Slegs met tegniese studies)
 
LEWENSORIËNTERING
KEUSEVAKKE
FISIESE-, WISKUNDIGE-, REKENAAR- & LEWENSTUDIES
Rekenaartoepassingstegnologie
Lewenswetenskappe
Fisiese Wetenskappe (Slegs saam met Wiskunde)
Tegniese Wetenskappe (Slegs Tegniese studies)
 
KUNS EN KULTUUR
Visuele Kunste
 
BESIGHEID-, HANDEL- EN BESTUURSTUDIES
Rekeningkunde
Besigheidstudies
Ekonomie
 
DIENSTE
Verbruikerstudies
Toerisme
 
TEGNIES
Ingenieursgrafika en – Ontwerp
 
Kies een van die volgende asook IGO, Wiskunde of

Tegniese Wiskunde, Fisiese Wetenskappe of Tegniese Wetenskappe

 • Elektries
 • Konstruksie
 • Pas en Draaiwerk
 • Motor

Tale/ Languages

Jannas Afrikaanse Departement

'n Reis deur ons Engelse Departement

Taal is ’n instrument vir denke en kommunikasie.  Deur taal word uitdrukking gegee aan kulturele diversiteit en word sosiale verhoudings opgebou en aangeknoop.  Juis deur taal word hierdie verhoudings aangepas, verbreed en verfyn.  Tale word op verskillende vlakke aangebied.

Huistaal maak voorsiening vir taalvaardighede wat die bemeestering van basiese interpersoonlike kommunikasie vaardighede en kognitiewe akademiese vaardighede reflekteer.  Basiese interpersoonlike kommunikasievaardighede word in sosiale situasies benodig en kognitiewe akademiese vaardighede is nodig vir leer oor die kurrikulum heen.  Klem word op die onderrig van luister-, praat-, lees- en skryfvaardighede gelê.  Hierdie vlak bevorder leerders se literêre, estetiese en verbeeldingryke bevoegdhede sodat hulle oor die vermoëns beskik om hul leefwêrelde te herskep, beter te begryp en hul verbeelding te gebruik.

In Eerste Addisionele Taal word leerders se luister-, praat-, lees- en skryfvaardighede in hul nie-moedertaal verbeter.

Hoërskool Jan Viljoen bied die volgende tale aan:

 • Afrikaans Huistaal en Eerste Addisionele Taal
 • Engels Huistaal en Eerste Addisionele Taal

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Taalkundige
 • Akteur
 • Onderwyser
 • Tolk
 • Vertaler
 • Skrywer
 • Joernalis
 • Linguis

Wiskunde/ Mathematics

Welkom by Jannas Wiskunde

Matsh

Wiskunde is ’n taal wat gebruik maak van simbole en notasies om numeriese, meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf.  Dit is ’n menslike aktiwiteit wat waarneming, voorstelling en ondersoek na patrone en kwalitatiewe verwantskappe in fisiese en maatskaplike verskynsels sowel as tussen wiskundige voorwerpe behels.  Dit help met die ontwikkelingsprosesse wat besluitneming ten opsigte van logiese en kritiese denke, akkuraatheid en probleemoplossing sal bevorder.  Wiskundige probleemoplossing stel ons in staat om die wêreld te verstaan en dit leer leerders om vindingryk te dink.

Spesifieke doelwitte sluit in:

 • Om bedrewenheid in rekenaarvaardighede te ontwikkel sonder om sakrekenaars te gebruik
 • Wiskundige modellering
 • Om vermoëns om stelselmatig te wees, te veralgemeen, veronderstellings te maak en dit te probeer regverdig of te bewys, te ontwikkel
 • Om in staat te wees om die getallestelsel te verstaan en daarmee te werk
 • Om probleemoplossing en denkvaardighede te ontwikkel
 • Om die korrekte gebruik van wiskundige taal te ontwikkel
 • Kwantitatiewe data te versamel, ontleed en organiseer, dan te evalueer en gevolgtrekkings krities te beoordeel
 • Om probleme te identifiseer, te ondersoek en vindingryk en krities op te los

Beroepe waarin die vak gebruik kan word

 • Mediese beroepe
 • Versekeringsonderskrywer
 • Aktuaris
 • Argitek
 • Konsultant
 • Tutor
 • Stad- en streeksbeplanner
 • Vlieënier
 • Ingenieur
 • Vervoer/logistieke bestuurder
 • Wiskundige
 • Onderwyser
 • Rekenaarprogrammeerder

Tegniese Wiskunde/ Technical Mathematics

unnamed
getty_470493341_20001333200092800_398689

Hierdie vak mag slegs geneem word as die leerder vakke kies uit die Tegniese Studierigting.

Die doel van Tegniese Wiskunde is om die wetenskap van wiskunde in die tegniese vakke te gebruik waar die fokus op toepassing en nie op die abstrakte idees is nie.

Spesifieke doelwitte is om:

 • Wiskundige beginsels toe te pas
 • Bedrewenheid in rekenaarvaardighede te ontwikkel met die gebruik van sakrekenaars
 • Wiskundige modellering te doen
 • Die vermoëns om stelselmatig te wees, te veralgemeen, veronderstellings te maak en dit te probeer regverdig of te bewys, in die wetenskap van wiskunde te ontwikkel
 • Om getallestelsel te verstaan en daarmee te werk
 • Om probleemoplossing en denkvaardighede te ontwikkel

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Elektrisiëns
 • Ketelmaker
 • Bouer
 • Entrepreneur
 • Motorwerktuigkundige
 • Passer en draaier
 • Konstruksiewerker
 • Onderwyser
 • Paneelklopper
 • Motorwerktuigkundige

Wiskundige Geletterheid/ Maths Literacy

TEA-Math-Literacy_mobile

Hierdie vak mag NIE geneem word as die leerder die Tegniese Studierigting kies nie.

Die bevoegdhede wat in Wiskundige Geletterdheid ontwikkel word, laat individue toe om sin te maak van, deel te neem in en by te dra tot die wêreld van die 21ste eeu.  Die bevoegdhede sluit in:  die vermoë om te redeneer, neem van besluite, oplos van probleme, bestuur van hulpbronne, interpretering van informasie, lyste maak van gebeurtenisse en die gebruik en toepassing van tegnologie.  Leerders word blootgestel aan wiskundige inhoud en lewensgetroue konteks om hierdie vaardighede te ontwikkel.

Die vyf sleutelelemente is:

 • die gebruik wat elementêre wiskunde inhou
 • oorspronklike lewensgetroue konteks
 • oplossing van bekende en onbekende probleme
 • besluitneming en kommunikasie
 • die gebruik van geïntegreerde inhoud en/of vaardighede om probleme op te los

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Onderwyser
 • Persoonlike assistent
 • Bankklerk
 • Regte

Lewensoriëntering/ Life Orientation

'n Reis deur ons LO Departement

Dis die studie van die self in verhouding tot andere en tot die samelewing.  Die vak behandel die vaardighede, kennis en waardes oor die self, die omgewing, verantwoordelike burgerskap, ’n gesonde en produktiewe lewe, sosiale betrokkenheid, ontspannings- en fisiese aktiwiteite, loopbane en loopbaankeuses.  Dit sluit geleenthede in om betrokke te raak by die ontwikkeling en praktyke van ’n verskeidenheid lewensvaardighede om probleme op te los, om ingeligte besluite en keuses te maak en om gepaste aksies te neem om betekenisvol en suksesvol in ’n snelveranderde samelewing te leef.  Dit beklemtoon ook die belangrikheid van die toepassing van vaardighede en waardes in werklike lewensituasies, deelname aan fisieke aktiwiteite en inisiatiewe.

Die vak bestaan uit die volgende onderwerpe:

 • Selfontwikkeling in die samelewing
 • Sosiale- en omgewingsverantwoordelikheid
 • Demokrasie en menseregte
 • Loopbaan en loopbaankeuses
 • Studievaardighede
 • Liggaamsopvoeding

Rekenaartoepassingstegnologie/ Computer Applications Technology

'n Reis deur ons RTT klas

Guide-to-Computer-Applications-Technology-CAT-2020
CAT

Dit is die studie van die geïntegreerde komponente van ’n rekenaarstelsel (apparatuur en programmatuur) en die praktiese tegnieke daarom effektief te gebruik en aan te wend om daaglikse probleme mee op te los.  Die oplossings van probleme word ontwerp, bestuur en verwerk met behulp van eindgebruikersprogrammatuur en word gekommunikeer met behulp van toepaslike inligtings- en kommunikasietegnologie (IKT’s).

Die eindgebruikerspakket wat behandel word is “Office”:  Word, Excel, Power Point, Access.

Leerders leer ook basiese webblaaie ontwerp.

Die onderwerpe wat behandel word, is:

 • Bemagtiging: digitaal-wyse burgers
 • Toeganklikheid: oorbrugging van die digitale kloof
 • Oplossingsontwikkeling
 • Stelsel tegnologie
 • Internet tegnologie
 • Netwerk tegnologie
 • Inligtingsbestuur
 • Sosiale implikasies
 • Mens-rekenaar interaksie
 • Aanbieding en kommunikasie
 • Vaardige gebruik van apparatuur en programmatuur

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Sekretaresse
 • Onderwyser
 • Motorwerktuigkundige
 • Databasis administrateur
 • Boekhouer/Rekenmeester
 • Rekenaar- en inligtingstelselbestuurder
 • Persoonlike assistent in die regsberoep
 • Navorsingsassistent
 • Persoonlike assistent
 • Rekenaar netwerk argitek
 • Stelsel analis
 • Rekenaar netwerk ontwerper
 • Tikster

Lewenswetenskappe/ Life Sciences

1_XAZWm2gp5OPSdcAqNC0Zzw
lifesciences_microscope-handholdingslide_481463882_medium_hphklj
Life-Science-400x300-bc136b22

Dit is die wetenskaplike studie van lewende dinge vanaf molekulêre vlak tot en met hul interaksies met mekaar en hul omgewing.  Sekere metodes word gebruik vir die verbreding van bestaande kennis en om nuwe dinge te ontdek.  Die metodes moet hulself leen tot replisering en ’n sistematiese benadering tot die wetenskaplike ondersoek.  Die metodes sluit in die formulering van hipoteses en die uitvoering van ondersoeke en eksperimente so objektief as moontlik om die hipoteses te toets.  Herhaalde ondersoeke word uitgevoer en aangepas.  Die metodes en resultate word geanaliseer, geëvalueer en gedebatteer voordat hulle deur die wetenskaplike gemeenskap as geldig aanvaar word.

Die volgende sal ontwikkel word:

 • kennis van belangrike biologiese begrippe, prosesse, stelsels en teorieë
 • ’n vermoë om wetenskaplike kwessies en prosesse krities te evalueer en te debatteer
 • groter bewustheid van die manier waarop biotegnologie en kennis van Lewenswetenskappe die mensdom gebaat het
 • ’n begrip van die maniere waarop die mens ’n negatiewe uitwerking het op die omgewing en die organismes wat daarin is
 • ’n diep waardering vir die unieke diversiteit van biome in Suider-Afrika, beide in die verlede en die hede en die belangrikheid van bewaring
 • ’n bewustheid van die bydrae van Suid-Afrikaanse wetenskaplikes
 • wetenskaplike vaardighede en maniere om wetenskaplik te dink wat leerders in staat stel om die leemtes in pseudo-wetenskap in die populêre media te sien
 • ’n vlak van akademiese- en wetenskaplike geletterdheid wat leerders in staat stel om te lees, praat, skryf en te dink oor die biologiese prosesse, -konsepte en -ondersoek

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Dieetkundige
 • Biowetenskaplike
 • Ichtoloog (Viskenner)
 • Marine bioloog
 • Sportwetenskaplike
 • Fisioterapeut
 • Arbeidsterapeut
 • Mediese dokter
 • Paramedikus
 • Biotegnoloog
 • Mikrobioloog
 • Radiografis
 • Ekoloog
 • Biomediese navorser
 • Onderwyser
 • Genetiese navorser
 • Genetiese raadgewer
 • Tandarts
 • Sielkundige
 • Veearts
 • Gesondheidsadministrateur
 • Apteker
 • Spraakterapeut

Fisiese Wetenskappe/ Physical Sciences

'n Reis deur die Wetenskap Sentrums

physical_sciences

Dit ondersoek fisiese en chemiese verskynsels.  Dit word gedoen deur wetenskaplike ondersoek, toepassing van wetenskaplike modelle, teorieë en wette om gebeurtenisse in die fisiese omgewing te verklaar en te voorspel.

Die vak maak leerders bewus van hul omgewing en dit rus leerders toe met ondersoekvaardighede met betrekking tot fisiese en chemiese verskynsels soos weerlig en oplosbaarheid.  Vaardighede wat aangeleer word in klassifisering, kommunikering, meting, die ontwerp van ’n ondersoek, die maak en evaluering van gevolgtrekkings, formulering van modelle, die stel van hipoteses, die identifisering en beheer van veranderlikes, verbandslening, waarneming en vergelyking, interpretering, voorspelling, probleemoplossing en denkvaardighede.

Die ses hoofkennisareas is:

 • Materie en materiale
 • Chemiese stelsels
 • Chemiese verandering
 • Meganika
 • Golwe, klank en lig
 • Elektrisiteit en Magnetisme

Beroepe waarin die vak gebruik kan word

 • Omgewingswetenskaplike
 • Ingenieur
 • Onderwyser
 • Loods
 • Fisioterapeut
 • Kernkragtegnikus
 • Geo-wetenskaplike
 • Videotegnikus
 • Chemiese tegnikus
 • Fisikus
 • Apteker
 • Mediese dokter
 • Arbeidsterapeut
 • Meteoroloog
 • Oudiotegnikus
 • Krag- distribusietegnikus

Tegniese Wetenskappe/ TechnicalSciences

gears.jpeg
dev1

Drie fokusareas van tegnologie, nl. Meganiese Tegnologie, Elektriese Tegnologie en Siviele Tegnologie word ondersteun deur Tegniese Wetenskappe.

Die vak berei leerders voor die toekomstige leer, gespesialiseerde leer, die beroepslewe, burgerskap, holistiese ontwikkeling en sosio-ekonomiese ontwikkeling.  Leerders sal verbeterde toegang hê tot toegepaste tegnologiekursusse, beroepsgerigte loopbaanrigtings en entrepreneursgeleenthede.

Dit bevorder vaardigheidsontwikkeling in die tegnologieveld.  Vaardighede sluit in klassifisering, kommunikasie, meting, die ontwerp van ’n ondersoek, die maak en evaluering van gevolgtrekkings, formulering van modelle, die stel van hipoteses, die indentifisering en beheer van veranderlikes, verbandsiening, waarneming en vergelyking, interpretering, voorspelling, probleemoplossing en denkvaardighede.

Die hoofkennisareas is:

 • Meganika

Eenhede en meting, wetenskaplike notasie, gebruik van formules, tempo, vektore en skalare, beweging, inleiding van kragte, verskillende kragte, kragte- en vryliggaamdiagramme, resultant en ekwilibrant, ekwilibrant van kragte, moment van ’n krag (wringkrag), energie, ontbinding van kragte en komponente, wrywingskragte, Newton se bewegingswette, momentum, arbeid, energie en drywing, elastisiteit, viskositeit, hidrolika.

 • Materie en Materiale

Klassifikasie, metale, metaalagtige stowwe, nie-metale, elektriese geleiers en isolators, magnetiese en nie-magnetiese stowwe, struktuur van die atoom, elektroniese eienskappe van materie, organiese chemie

 • Elektrisiteit en Magnetisme

Elektrostatika, elektriese stroombane, magnetisme

 • Golwe, klank en lig

Pulse, golwe, golfterminologie, superposisie van golwe, klankgolwe, lig, elektromagnetiese straling

 • Warmte en Termodinamika

Warmte en temperatuur, termodinamika

 • Chemiese verandering

Oksidasie en Reduksie, elektrolise, elektrochemiese selle, alternatiewe energie

Beroepe waarin die vak gebruik kan word

 • Passer en draaier
 • Ingenieur
 • Konstruksie tegnikus
 • Meubelontwerper
 • Meubelvervaardiger
 • Elektriese tegnikus
 • Metaalwerker
 • Dieseltegnikus
 • Biochemiese tegnikus
 • Elektrisiën
 • Motorwerktuigkundige
 • Ketelmaker

Visuele Kunste/ Visual Arts

'n Reis deur ons Visuele Kuns klas

Dit verteenwoordig ’n breë veld van skeppende praktyke wat die hand, die oog, die intellek en die verbeelding in konseptualisering betrek om twee-dimensionele kunswerke, voorwerpe en omgewings te skep wat die estetiese, konseptuele en uitdrukkings belange van individue of groepe weerspieël.  Leerders leer om praktiese en estetiese besluite in die ontwikkeling van samehangende werkstukke te maak.

Spesifieke doelstellings is om:

 • kreatiewe idees te verken, ontwikkel en te verwesenlik
 • materiale, tegnieke, prosesse en tegnologie met die vervaardiging van verbeeldingryke en innoverende kunswerke van persoonlike uitdrukking te verken en te manipuleer
 • hul eie werksproses te bestuur
 • kunsvorms, prosesse en produkte waar te neem, te assesseer en te analiseer
 • effektief te kommunikeer deur gebruik te maak van visuele, mondelinge en geskrewe taalvaardighede
 • hul eie werk en die werk van ander, krities te beoordeel
 • entrepreneuriese vaardighede en professionele praktyk binne die kunste te ontwikkel om ’n verskeidenheid van loopbaanopsies te verken
 • aan die diversiteit en kunstradisies in internasionale en Suid-Afrikaanse kontekste blootgestel te word en dit as hulpbron te gebruik.
 • die kritiese rol wat visuele kuns speel in die verbreding van die visuele omgewing van die skool en omgewing te waardeer

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Historikus
 • Tekstiel ontwerper tipograaf
 • Illustreerder
 • Argitek
 • Grafiese kunstenaar
 • Webbladontwerper
 • Hofkunstenaar
 • Binnehuise ontwerper
 • Foto joernalis
 • Skilder
 • Modeontwerper
 • Landskapargitek
 • Tydskrifuitleg ontwerper
 • Videospeletjie ontwerper
 • Grafiese novelle skepper
 • Onderwyser
 • Juwelier
 • Fotograaf
 • Beeldhouer
 • Spesiale effekte ontwerper

Rekeningkunde/ Accounting

Dit fokus op die meting van prestasie en die verwerking/prosessering en kommunikasie van finansiële inligting omtrent ekonomiese sektore.  Hierdie dissipline verseker dat daar aan die vereistes van etiese gedrag, deursigtigheid en verantwoordbaarheid voldoen word.  Dit handel oor die logiese, sistematiese en noukeurige keuse en optekening van finansiële inligting en transaksies, asook die opstel, ontleding, vertolking en kommunikasie en finansiële state en bestuursverslae vir gebruik deur belanghebbende partye.

Die ontwerpe wat behandel word, is:

 • Finansiële rekeningkunde
 • rekeningkunde konsepte
 • AARP-beginsels
 • boekhou
 • rekeningkundige vergelyking
 • finale rekeninge en finansiële state
 • salarisse en lone
 • belasting op toegevoegde waarde
 • rekonsiliasies/versoening
 • Bestuursrekeningkunde
 • kosterekeningkunde
 • begrotings
 • Bestuur van hulpbronne
 • inheemse boekhoustelsels
 • vaste bates
 • voorraad
 • etiek
 • interne beheer

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Boekhouer
 • Rekenmeester
 • Rekeningbestuurder
 • Finansiële analis
 • Risiko-analis
 • Finansiële direkteur
 • Belastingrekenmeester
 • Forensiese ouditeur
 • Geoktrooieerde Rekenmeester
 • Begrotingsanalis
 • Salarisklerk
 • Rekeningklerk

Besigheidstudies/ Business Studies

Dit handel oor kennis, vaardighede, houdings en waardes kritiek vir ingeligte, produktiewe, etiese en verantwoordelike deelname aan formele en informele ekonomiese sektore.  Die vak omsluit besigheidsbeginsels, teorie en praktyk wat die ontwikkeling van entrepreneursinisiatiewe, volhoubare besighede en ekonomiese groei ondersteun.

Die vak bied die volgende onderwerpe:

 • Besigheidsomgewing
 • Mikro-, mark- en makro-omgewings
 • Besigheidsektore
 • Kontemporêre sosio-ekonomiese kwessies
 • Besigheidsgeleenthede
 • Entrepreneurskap
 • Besigheidsgeleenthede en verwante sektore
 • Besigheidsplan
 • Bestuur en Leierskap
 • Ondernemingsvorme
 • Stigting van ’n besigheid
 • Kontrakte
 • Besigheidsligging
 • Belegging: sekuriteite en versekering
 • Besigheidsrolle
 • Kreatiewe denke en probleemoplossing
 • Selfbestuur, professionalisme en etiek
 • Menseregte, inklusiwiteit en omgewingskwessies
 • Maatskaplike verantwoordelikheid
 • Stres, krisis, bestuur van verandering en konflikbestuur
 • Verhoudings en spanwerk
 • Besigheidsbedrywighede
 • Besigheidsfunksies
 • Kwaliteit van prestasie

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Handelaar
 • Onderwyser
 • Adverteerder
 • Bemarker
 • Beleggingsbestuurder
 • Verkoopspersoon
 • Kleinhandel bestuurder
 • Versekerings agent
 • Geoktrooieerde rekenmeester
 • Bestuurskonsultant
 • Navorser
 • Risikobestuurder
 • Stelselanalis
 • Korporatiewe beleggingsbestuurder
 • Distribusie en logistieke bestuurder
 • Menslike hulpbronbestuurder

Ekonomie/ Economics

Folkestone, United Kingdom - May 18, 2016: Close-up image of UK pound currency banknotes and one pound coins. The image shows the ten, twenty, and fifty pound banknotes. The UK has four paper banknotes in circulation, these are the five pound note, ten pound note, twenty pound note and the fifty pound note as well as one pound and two pound coins.
hospitality-economics-online-course
economics

Dis die studie van hoe individue, besighede, owerhede en ander organismes binne ons gemeenskap kies om skaars hulpbronne te gebruik in die bevrediging van hul veelvuldige behoeftes en begeertes op ’n wyse wat doeltreffend, billik en volhoubaar is

Die volgende onderwerpe word behandel:

 • Makro-ekonomie
 • Ekonomie: basiese begrippe
 • Basiese ekonomiese probleem
 • Ekonomiese kringloop
 • Kwantitatiewe elemente
 • Ekonomiese stelsels
 • Sakesiklusse
 • Mikro-ekonomie
 • Dinamika van markte
 • Staatsinmenging en –samestelling van die RSA-ekonomie
 • Ekonomiese strewes
 • Ekonomiese groei en –ontwikkeling
 • Geld- en bankwese
 • Bevolking en arbeidsmag
 • Arbeidsmark
 • Regstelling sedert 1994
 • Kontemporêre ekonomiese kwessies
 • Werkloosheid
 • Arbeidsverhoudinge
 • Globalisering
 • Inflasie
 • Toerisme
 • Armoede
 • Ander ekonomiese kwessies en kwantitatiewe elemente van die ekonomie

Beroepe waarin die vak gebruik kan word

 • Geoktrooieerde rekenmeester
 • Rekeningkundige
 • Ekonoom
 • Beleggingsanalis
 • Statistikus
 • Aktuaris
 • Bestuurskonsultant
 • Finansiële rekeningkundige
 • Diplomaat
 • Finansiële risiko analis

Verbruikerstudies/ Consumer Studies

'n Reis deur ons Verbruikerstudie klas

Consumer_Studies-550x400
consumer_studies

Verbruikerstudies leer leerders oor verantwoordelike en ingeligte verbruikersgedrag met betrekking tot voedsel, kleding, behuising, meublement en huishoudelike apparaat. Verbruikerstudies het ten doel om leerders te leer om ingeligte besluite te neem en om optimaal gebruik te maak van hulpbronne om menslike welstand te verbeter. In die praktiese afdeling van die vak het leerders die geleentheid om verskillende produkte te maak en te bemark.

Die volgende word gedek:

Teorie:

 1. Die verbruiker 2. Voedsel en voeding
 2. Ontwerpbeginsels en –elemente 4. Tekstielvesels en materiale
 3. Kleding 6. Behuising
 4. Entrepreneurskap

Prakties:

 1. Voedsel

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Gesondheidsinspekteur
 • Chef de Cuisine
 • Kelner
 • Sommelier
 • Kroegman
 • Onderwyser
 • Chef
 • Chef op ’n boot
 • Barista
 • Spysenier
 • “F&B” bestuurder
 • Hotelbestuurder
 • Navorser
 • Wynkenner/navorser
 • Bierkenner/navorser
 • Entrepreneur
 • Verkoper
 • Butler
 • Huishouding organiseerder
 • Restauranteienaar/bestuurder
 • Gastehuiseienaar/bestuurder
 • Industriële kombuisbestuurder

Toerisme/ Tourism

Toerisme by Jannas

images
BCOM

Dit is die studie van die aktiwiteite, dienste en industrieë wat ’n reiservaring aan groepe of individue bied.  Dit is die studie van die verwagtinge en gedrag van toeriste en die ekonomies, maatskaplike en omgewingsinvloed van toerisme op Suid-Afrika.

Onderwerpe wat behandel word, is toerisme sektore, kaartwerk en toerbeplanning, attraksies, volhoubare en verantwoordelike toerisme, plaaslike-, streeks- en internasionale toerisme, kultuur- en erfenistoerisme, buitelandse valutaverhandelikg, kommunikasie en kliëntediens en bemarking.

Spesifieke doelwitte is:

 • verskillende tipes toeriste en die redes waarom hulle reis
 • verskillende sektore soos vervoer, akkommodasie, voedsel- en drank-ondernemings, reisorganisasie en ondersteuningsdienste, die attraksie sektor
 • kaartwerk
 • buitelandse valuta verhandelingskonsepte en die koopkrag van verskillende buitelandse geldeenhede
 • die invloed van die wêreld se tydsones op reis
 • Suid-Afrika en die SAOG lande as reisbestemmings
 • wêreldikone en wêrelderfenisterreine
 • volhoubare en verantwoordelike toerisme
 • bemarking van toerismeprodukte
 • tegnologie in toerisme
 • kliëntediens en die waarde van diensvoortreflikheid
 • toerbeplanning

Beroepe waarin die vak gebruik kan word

 • Adverteerder
 • Onderwyser
 • Toergids
 • Reisagent
 • Wildbewaarder
 • Vlugkelner
 • Funksie koördineerder
 • Hotelbestuurder
 • Hotel ontvangspersoon
 • Entrepreneur
 • Reserveringsklerk
 • Spanbestuurder
 • Verkoper
 • Personeelbestuurder
 • Voorraadbestuurder
 • Bemarker
 • Gastehuiseienaar/bestuurder

Ingenieursgrafika en Ontwerp/ Engineering Grapics and Design

'n Reis deur Jannas Tegniese Sentrums

Pic08-16-17_095924
820921_568408143171697_1216989636_o

Die vak onderrig internasionaal erkende beginsels wat beide akademiese en tegniese toepassings het.  Die klem in IGO is om spesifieke basiese kennis en verskeie tekentegnieke en –vaardighede te onderrig sodat die IGO-leerder in staat sal wees om tekeninge te intepreteer en te produseer in die konteks van Meganiese Tegnologie, Siviele Tegnologie en Elektriese Tegnologie.

Die spesifieke oogmerke is om die volgende te onderrig:

 • Grafiese tekening as die primêre wyse van kommunikasie in die tegnologiese wêreld
 • Spesifieke basiese inhoud en begrippe in die konteks van Meganiese Tegnologie, Siviele Tegnologie en Elektriese Tegnologie
 • Verskeie instrument- en vryhandtekentegnieke en –vaardighede
 • Die oplos van tegnologiese probleme deur middel van grafiese tekeninge
 • Die toepassing van die ontwerpproses
 • Die implementering van ROT (Rekenaarondersteunde Tekeninge)/”CAD” as ’n tekenmetode

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Argitek
 • Ingenieur
 • Mediese tegnikus
 • Industriële ontwerper
 • Binnehuise ontwerper
 • Landskapargitek
 • Boubestuurder
 • Landmeter
 • Onderwyser
 • Grafiese illustreerder
 • Juwelier/Ontwerper
 • Modelbouer
 • Tekenaar
 • Tegnikus
 • Vervaardiger
 • Ambagsman
 • ROT/”CAD.” stelseloperateur
 • Stad- en streeksbeplanner

Elektriese Tegnologie/ Electrical Technology

Dit fokus op die insig en toepassing van elektriese en elektroniese beginsels.  Dit vak fokus op drie hoofspesialisareas:  Swaarstroom, Elektronika en Digitale Stelsels.

Slegs swaarstoom word aangebied omdat die aanbied van ‘n vak afhanklik is van getalle.

Teoretiese kennis, praktiese toepassingstake en simulasie word gebruik om die volgende vaardighede te ontwikkel:

 • veilige werkspraktyke
 • goeie huishouding
 • eerstehulppraktyke
 • interpretasie van kringdiagramme
 • verkryging van komponente
 • bou van kringbane
 • installasie, toetsing en foutsporing van kringbane
 • meting
 • werkswinkelpraktyk

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Elektriese passer
 • Elektriese of elektroniese ingenieur
 • Elektriese tekenaar
 • Elektriese of elektroniese tegnoloog
 • Digitale/programmatuur ingenieur
 • Akademikus in die Elektriese veld
 • Elektroniese meganikus
 • Outo-elektrisiën
 • Elektrisiën
 • Radio-tegnikus
 • Selfoontegnikus
 • Kommunikasietegnikus
 • PLB programmeringskenner
 • Elektroniese programingenieur

Siviele Tegnologie/ Civil Technology

Dit fokus op die konsepte en beginsels in die bou-omgewing en op die tegnologiese proses.  Dit omvat praktiese vaardighede en die toepassing van wetenskaplike beginsels.  Hierdie vak beoog om die bou-omgewing te skep en te verbeter om die lewensgehalte van die individu en die samelewing te verhoog en om die volhoubare gebruik van die natuurlike omgewing te verseker.

Die vak fokus op drie gebiede:  siviele dienste, konstruksie en houtbewerking.

Die onderwerpe wat aangebied word, is o.a. veiligheid, materiale, toerusting, grafika en kommunikasie, terminologie, toegepaste meganika, konstruksie, siviele dienste, hoeveelhede, verbinding.

Die onderwerpe wat bestudeer word, is:

 • konstruksiemetodes van skrynwerk
 • installasiemetodes van skrynwerk
 • die ontwerp van houtstrukture vir geboue
 • metodes vir die verduursaming van hout installasies in ’n gebou
 • gereedskap en toerusting wat in die boubedryf gebruik word
 • houtwerkvoeë
 • dakkonstruksie
 • materiale: eienskappe en gebruike
 • konstruksie: van fondasie tot muurplaatvlak
 • toegepaste meganika
 • staalstrukture
 • bourekene
 • grafika en kommunikasie
 • riool- en stormwaterwegdoening
 • watervoorsiening
 • sanitêre toebehore en muurmeublement
 • warmwaterstelsels
 • netwerkstelsels (retikulasie)
 • veilige werkspraktyke
 • goeie huishouding
 • eerstehulppraktyke
 • interpretasie van werkstekeninge
 • oprigting van strukture
 • werk met akkurate metings
 • werkswinkelpraktyk

Beroepe waarin die vak gebruik kan word:

 • Siviele Tegnoloog
 • Landontwikkelaar
 • Ingenieur
 • Bouer
 • Konstruksiewerker
 • Vervaardigingstegnikus
 • Entrepreneur
 • Ontwikkelaar
 • Stad- en streekbeplanner
 • Skrynwerker

Meganiese Tegnologie/ Mechanical Technology

Meganiese Tegnologie fokus op konsepte en beginsels in die meganiese (motor, mynbou, skeepsvaart, spoor, krag, opwekking, ens.) omgewing en op die tegnologiese prosesse.

Dit behels praktiese vaardighede en die toepassing van wetenskaplike beginsels.

Die vak se mikpunt is die skep en verbetering van ‘n omgewing sodat die kwaliteit lewe van die individu en samelewing verhef word, asook die versekering van die volhoubaarheid van natuurlike hulpbronne.

Hierdie vak fokus op drie gebiede, nl. Pas en Draaiwerk, Motor en Sweiswerk.

Die hoofonderwerpe in Meganiese Tegnologie is:

 • Veiligheid – Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid (BGV)
 • Gereedskap en toerusting;
 • Materiale – ysterhoudende en nie-ysterhoudende materiale asook legerings en die yster-koolstof ewewigsdiagram
 • Terminologie – vervaardigingsprosesse met verwysing na die draaibank (diameter-draaiwerk, tapssnywerk, skroefdraadsny) en freesmasjiene (snymetodes, verdeelkop, sentrering van snyer);
 • Hegtingsmetodes – permanente (sweis) en semi-permanente hegtingsmetodes (boute-, moere en klinknaels) • Kragte – kragte, momente, Young se modulus, spanning en vervorming
 • Onderhoud
 • Stelsels en beheer – Meganiese stelsels – ratte, bande, katrolle, krag transmissie, kettings, koppelaars, nokke, hefbome ens; – Hidroulika – suiers, kleppe, Pascal’’s se wet – Pneumatika Meganiese Tegnologie GRAAD 10-12 KABV 9 – Elektriese bedrading – aansitter- en laaistroomkringe asook – Elektroniese toepassings – sluitweer remstelsel (ABS), brandstofinspuiting, lugsakbeheer, ens:
 • Enjins – diesel en petrol, twee- en vierslag
 • Pompe – sentrifugale, water en
 • Turbines – super- en turbo-aanjaers, gas- en stoomturbines

Loopbaan geleenthede in hierdie studieveld

 • Vakleerlingskap as motorwerktuigkundige, passer en draaier, sweiser, ketelmaker, trekkerwerktuigkundige, ens.
 • Ingeneursstudies in: lugvaart, lugversorging, motorvoertuie, enjins, skeepsbou, kragstelsels, kragstasies, ens.
 • Studiegeleenthede in verskeie meganiese rigtings by universiteite van tegnologie
 • Die mark betree as entrepeneur in verskeie velde soos: presiesie masjinering, programmering van draaibanke en freesmasjine, pas van bybehore op motors en swaar voertuie om verrigting te verbeter, onderhoud van verskeie meganiese installasies
 • Navorsing en ontwikkeling van nuwe en bastaande entiteite in die meganiese veld
 • Al is Meganiese Tegnologie nie ‘n universiteitstoelatingsvak nie, gee dit tog aan die leerder die voordeel van wat verwag kan word in enige meganiese studierigting

 280 total views